projekt nr 2

2. Zielona przystań -co w trawie piszczy! Zagospodarowanie terenu zielonego przy SP Nr1


Opis projektu

Szczególnie istotne dla jakości życia w mieście jest zachowanie w dobrym stanie terenów zielonych. Pełnią one nie tylko funkcję napowietrzania miasta, ale także ważne dla ekosystemów miejskich funkcje biologiczne, zdrowotne i rekreacyjne oraz zwiększają retencję wód opadowych. Stąd inicjatorzy projektu, jako priorytetowe, uznają potrzebę ochrony terenów zielonych i ich zrównoważone zagospodarowanie, w jak największym stopniu zachowującym ich walory naturalne i przyrodnicze.

Motto projektu „Bluszczem ku oknom, kwiatem w samotność”
Motyw przewodni projektu piosenka Jonasza Kofty pt. „Pamiętajcie o ogrodach”.

Główne założenia:
- stworzenie przyjaznej i zielonej przestrzeni w naszym mieście, zwiększającą kreatywność, w której dzieci i całe rodziny wraz z seniorami będą miały możliwość relaksu i aktywnego wypoczynku na łonie natury,
- uwrażliwienie młodego pokolenia, dorosłych i seniorów na kwestie związane z ochroną środowiska poprzez podniesienie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw wspierających zrównoważony rozwój miasta Sopot,
- poprawa warunków życia w mieście i jakości przestrzeni publicznej poprzez wzrost odpowiedzialności za otoczenie, w którym żyjemy – zwiększenie dbałości o środowisko przyrodnicze oraz przestrzeń publiczną jako głównych składników dobra wspólnego,
- edukacja mieszkańców Sopotu w kierunku „zielonego” i naturalnego zagospodarowania otoczenia przy prywatnych posesjach, wykorzystującego naturalne materiały, rodzime gatunki roślin. Wypracowanie modelu, sposobu, kierunku zagospodarowania przestrzeni miejskiej uwzględniającego specyfikę terenu i jego naturalne uwarunkowania oraz stwarzającego możliwość utrzymania bioróżnorodności w mieście,
- stworzenie nowego, przyjaznego i naturalnego miejsca integracji międzypokoleniowej w Sopocie,
- promocja zdrowego stylu życia – atrakcyjna przestrzeń zachęcająca do przebywania i aktywności na świeżym powietrzu w otoczeniu natury.

Działania podjęte przy realizacji projektu:
- zagospodarowanie terenu zielonego w kierunku rekreacyjno – edukacyjnym – podobnie jak na ekologicznym placu zabaw zlokalizowanym przy ul. Polnej,
- planowane rozwiązania będą oparte na wykorzystaniu naturalnych materiałów do wykreowania i zbudowania elementów małej „zielonej architektury” tj. tunele, labirynty i altany z gałązek wierzby, zielony amfiteatr, park linowy, kładki, pnie do chodzenia równoważnego, urządzenia wspinaczkowe czy tor przeszkód wykonany z wysokich traw i innych roślin, itp.,
- „zielona architektura” umożliwi organizowanie spotkań, warsztatów, festynów, niewielkich form artystycznych ukierunkowanych na zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Sopotu oraz stworzy warunki do kształtowania postaw wspierających zrównoważony rozwój miasta Sopot - „Zielony i obywatelski Sopot”,
- podejmowane inicjatywy na bazie potencjału „Zielonej przystani” umożliwią wzrost zaangażowania społeczeństwa w życie naszego miasta poprzez jego współtworzenie i podjęcie odpowiedzialności, a dzięki temu poprawę jakości życia sopocian.

Komu będzie służył projekt:
- mieszkańcom Sopotu, w szczególności młodemu pokoleniu sopocian, które wzrastać będzie w otoczeniu przyjaznym, dającym możliwość aktywnego i kreatywnego spędzenia czasu w zielonym, naturalnym oraz estetycznym, a zarazem bezpiecznym miejscu.

Opis lokalizacji

Teren zielony przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie. Adres: ul. Armii Krajowej 50/54

Projekt zaakceptowany.

Załączniki

zdjecia.pdf