Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Korzystając z platformy dostępnej pod domeną sopot.budzet-obywatelski.org ufasz, że odpowiednio przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, dlatego chcemy zapewnić, że ich bezpieczeństwo i poufność stanowi podstawę przy projektowaniu i rozwijaniu wszystkich funkcjonalności Platformy. W niniejszej Polityce prywatności chcielibyśmy przekazać Użytkownikom najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, tak aby pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich danych podczas korzystania z Platformy.

W tekście Polityki prywatności mogą pojawić się terminy, które definiujemy następująco:

  • Administrator danych osobowych (ADO) – Prezydent Miasta Sopotu;
  • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • Platforma – serwis internetowy dostępny pod domeną sopot.budzet-obywatelski.org administrowany przez Prezydenta Miasta Sopotu;
  • Użytkownik – odwiedzający Platformę dostępną pod domeną sopot.budzet-obywatelski.org
  • Administrator – Prezydent Miasta Sopotu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) dalej ”RODO" informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, tel. 58 52 13 751, e-mail: kancelaria@sopot.pl ;
2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@sopot.pl lub na adres siedziby Administratora;
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym oraz Uchwały Rady Miasta Sopotu w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sopotu na temat Sopockiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok, poprzez:
- zgłoszenie projektu,
- oddanie głosu na wybrane projekty;
4. Zakres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zależny jest od charakteru Pani/Pana udziału w Sopockim Budżecie Obywatelskim na dany rok:
- Użytkownik zakładający konto na platformie - Imię i nazwisko, adres e-mail, hasło;
- Wnioskodawca - Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP;
- Osoba głosująca - Imię i nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia, adres IP;
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponadto, dane mogą zostać ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usługi dostępu do platformy
internetowej Sopockiego Budżetu Obywatelskiego, tj. MediaPark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn;
6. Dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu zakończenia procedury Sopockiego Budżetu Obywatelskiego, tj. przez 2 lata. Po tym okresie dane osobowe zostaną usunięte;
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach, o których mowa w art. 15 RODO;
b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o  których mowa w art. 16 RODO;
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało:
- w przypadku zakładania konta – niemożliwością założenia konta użytkownika,
- w przypadku składania projektu – niemożliwością złożenia wniosku,
- w przypadku głosowania – niemożliwością oddania głosy na wybrany projekt,
9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.