projekt nr 17

17. Renowacja kapliczki Stella Maris.


Opis projektu

Projekt zakłada kompleksową renowację kapliczki Stella Maris położonej przy skrzyżowaniu Al. Niepodległości i ul. Malczewskiego w Sopocie.

Historia:
Kapliczka wzniesiona została w roku 1928, jako ostatni projekt Paula Puchmullera, wybitnego architekta miejskiego i budowniczego Sopotu.
Powstała z inicjatywy przedwojennej katolickiej parafii Gwiazdy Morza, której znaczną cześć stanowili członkowie Gminy Polskiej Sopotu.
W archiwach sopockich zachowały się oryginalne rysunki projektowe kapliczki oraz jej ogrodzenia autorstwa Paula Puchmullera.

Kapliczka pełnić miała m. in. funkcję sopockiej stacji na trasie tradycyjnych pielgrzymek pieszych z Oliwy do Kalwarii Wejherowskiej.
Otwierała uroczyście wejście do tzw. Doliny Marii, dzisiejszej ulicy Malczewskiego, Chodowieckiego i sąsiednich.
Od niemal 100 lat towarzyszy mieszkańcom Sopotu w ich ostatniej drodze, stojąc u podnóża trasy prowadzącej do trzech sopockich cmentarzy.
Kapliczka Stella Maris jest dla mieszkańców i historii miasta obiektem symbolicznym, częścią wspólnego dziedzictwa, zaś dla przestrzeni publicznej wyjątkową ozdobą przy komunikacyjnej trasie Al. Niepodległości.

Wpisana została do rejestru zabytków województwa pomorskiego w 1976 roku.


Wygląd:
Utrzymana w stylistyce neobarokowej, ma formę otwartej arkadowo rotundy zamkniętej kopułą. Na gzymsie górnym posadowiono cztery pełnoplastyczne figury modlących się aniołów. Figura Marii umieszczona we wnętrzu wykonana została w Dusseldorfie. Całość wieńczy łaciński napis: AVE MARIS STELLA.
Kapliczkę cechuje szczególnie wysoki poziom prac sztukatorskich i detalu architektonicznego.
Pomysł kapliczki baldachimowej w formie ozdobnej rotundy nawiązuje w skali do realizacji wielkomiejskich, inspirowanych architekturą znaną m. in. ze świątyń barokowych XVII i XVIII w.

Projekt:
Ze względu na stan zachowania oraz trudne warunki otoczenia kapliczka Stella Maris od lat wymaga profesjonalnego remontu i prac konserwatorskich.
Dotychczasowe remonty miały charakter doraźny i raczej pobieżny, dyktowany bieżącymi potrzebami.

Projekt kompleksowej renowacji obiektu ze środków Budżetu Obywatelskiego polegałby na:
- wykonaniu koniecznych badań stanu zachowania kapliczki i wszelkiej dokumentacji wymaganej do realizacji prac
- sporządzeniu programu prac konserwatorskich oraz projektu remontu kapliczki wraz z zagospodarowaniem terenu zielenią i remontem ogrodzenia
- wykonaniu profesjonalnych prac konserwatorskich, restauratorskich oraz remontowych przy kapliczce, uzupełnienie braków dekoracji i rzeźb przez profesjonalnych sztukatorów, odtworzenie pierwotnej dekoracji malarskiej, remont i uzupełnienie ogrodzenia kapliczki, uporządkowanie otoczenia i wykonanie nasadzeń zieleni ozdobnej wokół kapliczki.

Opis lokalizacji

Kapliczka położona na terenie działki miejskiej (drogowej) nr 40/1, na skrzyżowaniu Al. Niepodległości oraz ul. Malczewskiego.

Projekt możliwy do realizacji.